Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

malgorzrzata
7598 ea6f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaswidron swidron
malgorzrzata
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
malgorzrzata
7586 da5e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vialaparisienne laparisienne

January 10 2020

malgorzrzata
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialaparisienne laparisienne

December 29 2019

malgorzrzata
7363 c2d4
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaswidron swidron
malgorzrzata
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viaswidron swidron
malgorzrzata
6763 679e
Reposted fromkarahippie karahippie viaswidron swidron
malgorzrzata

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaswidron swidron
malgorzrzata
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaswidron swidron
malgorzrzata
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaswidron swidron
malgorzrzata
5177 2418
Reposted fromdecepcion decepcion viaswidron swidron
malgorzrzata
1870 1c5a 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaswidron swidron
malgorzrzata
1829 d505 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapchamtensyf pchamtensyf
malgorzrzata
1988 2297
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf

December 28 2019

malgorzrzata
9274 1af0 500
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
malgorzrzata
8440 cb9d 500
Reposted frompiehus piehus
malgorzrzata
„Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viakejtowa kejtowa
malgorzrzata
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakejtowa kejtowa
malgorzrzata
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakejtowa kejtowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl